Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

SPIŢELE NEAMURILOR
Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe
1Adam, Set, Enoş,
2Chenan, Mahalaleel, Iered,
3Enoh, Metuşelah, Lemec,
Fiii lui Noe – Urmaşii lui Iafet şi Ham4Noe. Sem, Ham şi Iafet.
5Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
6Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. –
7Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.
8Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
9Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.
10Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –
11Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
12patrusiţi, casluhiţi, din care au ieşit filistenii şi caftoriţii. –
13Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,
14şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,
15heviţi, archiţi, siniţi,
16arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.
Fiii lui Sem17Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. –
18Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
19Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,
21pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab.
Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.
Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam24Sem, Arpacşad, Şelah,
25Eber, Peleg, Rehu,
26Serug, Nahor, Terah,
27Avram, adică Avraam.Fiii lui Avraam28Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.
29Iată sămânţa lor:
Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
32Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. –
Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. –
33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. – Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.
Fiii lui Isaac şi Esau34Avraam a născut pe Isaac. –
Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.
35Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. –
36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec. –
37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
38Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. –
39Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. –
40Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. – Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. –
41Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. –
42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
Împăraţii Edomului43Iată împăraţii care au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. –
44Bela a murit; şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. –
45Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam din ţara temaniţilor. –
46Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. –
47Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
49Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –
Căpeteniile Edomului51Hadad a murit.
Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Geschlechtsregister Israels / Von Adam bis zu Abraham1Adam, Seth, Enosch,2Kenan, Mahalaleel, Jared,3Henoch, Methusalah, Lamech,4Noah, Sem, Ham und Japhet.5Die Söhne Japhets: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech und Tiras.6Und die Söhne Gomers: Aschkenas, Diphat und Togarma.7Und die Söhne Jawans: Elischa und Tarsis, die Kittäer und die Rodaniter.8Die Söhne Hams: Kusch, Mizraim, Put und Kanaan.9Und die Söhne Kuschs: Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Und die Söhne Ragmas: Scheba und Dedan.10Auch zeugte Kusch den Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf Erden.11Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuchiter,12auch die Patrusiter und die Kasluchiter (von denen die Philister ausgegangen sind) und die Kaphtoriter.13Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het,14auch die Jebusiter, die Amoriter und die Girgasiter15und die Hewiter, die Arkiter und Siniter16und die Arwaditer, die Zemariter und die Hamatiter.17Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpakschad, Lud, Aram, und Uz, Hul, Geter und Mesech.18Und Arpakschad zeugte Schelach, und Schelach zeugte Heber.19Und Heber wurden zwei Söhne geboren; der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, und der Name seines Bruders war Joktan.20Und Joktan zeugte Almodad, Scheleph, Hazarmawet und Jerach,21Hadoram, Usal und Dikla,22Ebal, Abimael und Scheba,23Ophir, Hawila und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans.24Sem, Arpakschad, Schelach,25Heber, Peleg, Regu,26Serug, Nahor, Terach,27Abram, das ist Abraham.28Die Söhne Abrahams: Isaak und Ismael.Die Nachkommen Abrahams29Das sind ihre Geschlechter: Der Erstgeborene Ismaels: Nebajoth, dann Kedar und Adbeel und Mibsam,30Mischma und Duma, Massa, Hadad und Tema,31Jetur, Naphisch und Kedema. Das sind die Söhne Ismaels.32Und die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams: sie gebar Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach. Und die Söhne Jokschans: Scheba und Dedan.33Und die Söhne Midians: Epha, Epher, Henoch, Abida und Eldaa. Alle diese sind Söhne der Ketura.34Und Abraham zeugte Isaak. Die Söhne Isaaks: Esau und Israel.Esau und die Edomiter35Die Söhne Esaus: Eliphas, Reguel, Jehusch, Jaelam und Korah.36Die Söhne des Eliphas: Teman und Omar, Zephi und Gaetam, Kenas und Timna und Amalek.37Die Söhne Reguels: Nachath, Serach, Schamma und Missa.38Und die Söhne Seirs: Lotan, Schobal, Zibeon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan.39Und die Söhne Lotans: Hori und Homam und die Schwester Lotans, Timna.40Die Söhne Schobals: Aljan, Manachat und Ebal, Schephi und Onam. Und die Söhne Zibeons: Aija und Ana.41Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Hamran, Eschban, Jithran und Keran.42Und die Söhne Ezers: Bilhan, Saawan und Jaakan. Die Söhne Dischons: Uz und Aran.43Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über die Kinder Israels regierte, sind diese: Bela, der Sohn Beors, und der Name seiner Stadt war Dinhaba.44Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra König an seiner Stelle.45Als Jobab starb, wurde Huscham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle.46Als Huscham starb, wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, König, der die Midianiter schlug im Gebiet von Moab; und der Name seiner Stadt war Awith.47Als Hadad starb, wurde Samla von Masreka König an seiner Stelle.48Als Samla starb, wurde Saul von Rechobot am Strom König an seiner Stelle.49Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle.50Als Baal-Hanan starb, wurde Hadad König an seiner Stelle, und der Name seiner Stadt war Pagi, und der Name seiner Frau war Mehetabeel, eine Tochter Matreds, der Tochter Me-Sahabs.51Und Hadad starb. Und [dies] waren die Fürsten von Edom: der Fürst von Timna, der Fürst von Alwa, der Fürst von Jetet,52der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ela, der Fürst von Pinon,53der Fürst von Kenas, der Fürst von Teman, der Fürst von Mibzar,54der Fürst von Magdiel, der Fürst von Iram. Das sind die Fürsten von Edom.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.