Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Levi1Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
2Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
3Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
4Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;
5Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
9Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
11Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
12Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;
13Şalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;
14Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoţadac.
15Iehoţadac a plecat şi el când a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.
Urmaşii fiilor lui Levi16Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari. –
17Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei. –
18Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
19Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. –
Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor.
20Din Gherşon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;
21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –
22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
23Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
25Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot;
26Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;
27Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
28şi fiii lui Samuel, întâiul născut: Vaşni şi Abia. –
29Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;
30Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf şi Etan31Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă:
32ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locaşului Cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.
33Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,
37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,
38fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –
39Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
43fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi. –
44Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
45fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,
46fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
47fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
Familia lui Aaron48Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.
49Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
50Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;
51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
53Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.Locurile date leviţilor54Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiţilor, ieşiţi cei dintâi la sorţi,
55li s-a dat Hebronul, în ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat;
56dar câmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
57Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,
58Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,
59Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;
60şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.
61Celorlalţi fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.
62Fiii lui Gherşon, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.
63Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.
64Copiii lui Israel au dat astfel leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.
65Au dat prin sorţi, din seminţia lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe care le-au numit pe nume.
66Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.
67Le-au dat: cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, pe muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,
68Iocmeam cu locurile lui de păşunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,
69Aialon cu locurile lui de păşunat şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat;
70şi din jumătatea seminţiei lui Manase au dat: Aner cu locurile lui de păşunat şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.
71Fiilor lui Gherşon le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;
72din seminţia lui Isahar, Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,
73Ramot cu locurile lui de păşunat şi Anem cu locurile lui de păşunat;
74din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,
75Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat;
76şi din seminţia lui Neftali, Chedeş din Galileea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.
77Celorlalţi leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de păşunat şi Taborul cu locurile lui de păşunat,
78iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustiu, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat,
79Chedemot cu locurile lui de păşunat şi Mefaat cu locurile lui de păşunat;
80şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,
81Hesbonul cu locurile lui de păşunat şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România