Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

SPIŢELE NEAMURILOR
Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe
1Adam, Set, Enoş,
2Chenan, Mahalaleel, Iered,
3Enoh, Metuşelah, Lemec,
Fiii lui Noe – Urmaşii lui Iafet şi Ham4Noe. Sem, Ham şi Iafet.
5Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
6Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. –
7Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.
8Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
9Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.
10Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. –
11Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
12patrusiţi, casluhiţi, din care au ieşit filistenii şi caftoriţii. –
13Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,
14şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,
15heviţi, archiţi, siniţi,
16arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.
Fiii lui Sem17Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. –
18Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
19Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,
21pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab.
Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.
Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam24Sem, Arpacşad, Şelah,
25Eber, Peleg, Rehu,
26Serug, Nahor, Terah,
27Avram, adică Avraam.Fiii lui Avraam28Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.
29Iată sămânţa lor:
Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
32Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. –
Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. –
33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. – Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.
Fiii lui Isaac şi Esau34Avraam a născut pe Isaac. –
Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.
35Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. –
36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec. –
37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
38Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. –
39Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. –
40Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. – Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. –
41Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. –
42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
Împăraţii Edomului43Iată împăraţii care au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. –
44Bela a murit; şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. –
45Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam din ţara temaniţilor. –
46Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. –
47Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. –
48Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
49Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. –
Căpeteniile Edomului51Hadad a murit.
Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România