Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Iafet1Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet.
După potop li s-au născut fii.
2Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
3Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
4Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
5De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.Urmaşii lui Ham6Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
7Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
8Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.
9El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.”
10El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. –
13Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
14patrusiţi, casluhiţi (din care au ieşit filistenii) şi pe caftoriţi.15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
16şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,
17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,
18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.
19Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza, şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.
20Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.Urmaşii lui Sem21Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.
22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.
23Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
24Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
25Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg {Adică: Împărţire}, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.
26Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,
27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
30Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.
31Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
32Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Nachkommenschaft der drei Söhne Noahs1Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japhet; und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren.2Die Söhne Japhets waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech und Tiras.3Die Söhne Gomers aber: Aschkenas, Riphat und Togarma.4Und die Söhne Jawans: Elischa, Tarsis, die Kittäer und die Dodaniter.5Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache; in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe.6Und dies sind die Söhne Hams: Kusch, Mizraim, Put und Kanaan.7Und die Söhne Kuschs: Seba, Hawila, Sabta, Ragma, Sabtecha. Und die Söhne Ragmas: Scheba und Dedan.8Auch zeugte Kusch den Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf Erden.9Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; daher sagt man: »Ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod«.10Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinear.11Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive, Rechobot-Ir und Kelach,12dazu Resen, zwischen Ninive und Kelach; das ist die große Stadt.13Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und Naphtuchiter;14auch die Patrusiter und die Kasluchiter (von denen die Philister ausgegangen sind) und die Kaphtoriter.15Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het,16auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgasiter,17und den Hewiter, den Arkiter und den Siniter18und den Arwaditer, den Zemariter und den Hamatiter; und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus.19Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Zidon an bis dahin, wo man von Gerar nach Gaza kommt; nach Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim hin, bis nach Lascha.20Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen, in ihren Ländern und Völkerschaften.21Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets.22Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpakschad, Lud und Aram.23Und Arams Söhne: Uz, Hul, Geter und Masch.24Arpakschad aber zeugte Schelach, und Schelach zeugte Heber.25Und Heber wurden zwei Söhne geboren; der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.26Und Joktan zeugte Almodad, Scheleph, Hazarmawet und Jerach,27Hadoram, Usal und Dikla,28Obal, Abimael und Scheba,29Ophir, Hawila und Jobab; alle diese sind Söhne Joktans.30Und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mescha an, bis man nach Sephar kommt, zum östlichen Gebirge.31Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen, in ihren Ländern und Völkerschaften.32Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern; und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.