Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Isus înaintea lui Pilat1Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.
2Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.
3Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.
4Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”
5Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
Hotărârea de moarte întărită6La fiecare praznic al Paştilor, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei.
7În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.
8Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna.
9Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor?”
10Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.
11Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba.
12Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”
13Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”
14„Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”
15Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.16Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.
17L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.
18Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
19Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.
20După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.Răstignirea21Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.
22Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpăţânii”.
23I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
24După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.
25Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
26Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.”
27Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui.
28Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”
Batjocurile trecătorilor29Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
30mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
31Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!
32Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.Moartea lui Isus33La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.
34Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
35Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”
36Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”
37Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
38Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.
39Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
40Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,
41care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.Îngroparea lui Isus42Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului –
43a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
44Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.
45După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
46Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
47Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România