Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Numărul israeliţilor întorşi în ţara lui Iuda1Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
2Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.
Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
3fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
4fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
5fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;
6fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;
7fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
8fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;
9fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
10fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;
11fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;
12fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;
13fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase;
14fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;
15fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;
16fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
17fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;
18fiii lui Iora, o sută doisprezece;
19fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;
20fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;
21fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;
22oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
23oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
24fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;
25fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
26fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
27oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
28oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
29fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
30fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;
31fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
32fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
33fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
34fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;
35fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.36Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;
37fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
38fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
39fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.
40Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.
41Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.
42Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.
43Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
44fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,
45fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
46fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,
47fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,
48fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,
49fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,
50fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,
51fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
52fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
53fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
54fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
55Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
56fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
57fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
58Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.59Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel:
60fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.
61Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
62Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtaţi de la preoţie,
63şi dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim.64Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,
65afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.
66Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
67patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
68Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese.
69Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti.
70Preoţii şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Verzeichnis der Rückkehrer aus dem Exil1Und dies sind die Söhne der Provinz [Juda], die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt,2die mit Serubbabel, Jeschua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum und Baana kamen. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel:3Die Söhne Parhoschs waren 2172;4die Söhne Schephatjas: 372;5die Söhne Arachs: 775;6die Söhne Pachat-Moabs, von den Söhnen Jeschuas und Joabs: 2812;7die Söhne Elams: 1254;8die Söhne Sattus: 945;9die Söhne Sakkais: 760;10die Söhne Banis: 642;11die Söhne Bebais: 623;12die Söhne Asgads: 1222;13die Söhne Adonikams: 666;14die Söhne Bigwais: 2056;15die Söhne Adins: 454;16die Söhne Aters, von Hiskia: 98;17die Söhne Bezais: 323;18die Söhne Jorahs: 112;19die Söhne Haschums: 223;20die Söhne Gibbars: 95;21die Söhne Bethlehems: 123;22die Männer von Netopha: 56;23die Männer von Anatot: 128;24die Söhne Asmawets: 42;25die Söhne von Kirjat-Arim, Kephira und Beeroth: 743;26die Söhne von Rama und Geba: 621;27die Männer von Michmas: 122;28die Männer von Bethel und Ai: 223;29die Söhne Nebos: 52;30die Söhne Magbis: 156;31die Söhne des anderen Elam: 1254;32die Söhne Harims: 320;33die Söhne Lods, Hadids und Onos: 725;34die Söhne von Jericho: 345;35die Söhne Senaas: 3630. –36Die Priester: Die Söhne Jedajas, vom Haus Jeschuas, waren 973;37die Söhne Immers: 1052;38die Söhne Paschhurs: 1247;39die Söhne Harims: 1017.40Die Leviten: Die Söhne Jeschuas und Kadmiels, von den Söhnen Hodawjas: 74.41Die Sänger: Die Söhne Asaphs: 128.42Die Söhne der Torhüter: die Söhne Schallums, die Söhne Aters, die Söhne Talmons, die Söhne Akkubs, die Söhne Hatitas und die Söhne Schobais, zusammen 139.43Die Tempeldiener: die Söhne Zihas, die Söhne Hasuphas, die Söhne Tabbaots;44die Söhne des Keros, die Söhne Siahas, die Söhne Padons,45die Söhne Lebanas, die Söhne Hagabas, die Söhne Akkubs;46die Söhne Hagabs, die Söhne Salmais, die Söhne Hanans;47die Söhne Giddels, die Söhne Gahars; die Söhne Reajas;48die Söhne Rezins, die Söhne Nekodas, die Söhne Gassams;49die Söhne Ussas, die Söhne Paseachs, die Söhne Besais;50die Söhne Asnas, die Söhne der Mehuniter, die Söhne der Nephisiter;51die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakuphas, die Söhne Harchurs;52die Söhne Bazluts, die Söhne Mehidas, die Söhne Harsas,53die Söhne Barkos, die Söhne Siseras, die Söhne Tamachs;54die Söhne Neziachs, die Söhne Hatiphas.55Die Söhne der Knechte Salomos: Die Söhne Sotais, die Söhne Sopherets, die Söhne Perudas;56die Söhne Jaalas, die Söhne Darkons, die Söhne Giddels;57die Söhne Schephatjas, die Söhne Hattils, die Söhne Pocherets, von Zebajim, die Söhne Amis.58Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392.59Und diese zogen auch mit herauf aus Tel-Melach und Tel-Harsa, Kerub, Addan und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien:60die Söhne Delajas, die Söhne Tobijas, die Söhne Nekodas: 652.61Und von den Söhnen der Priester: Die Söhne Habajas, die Söhne des Hakkoz, die Söhne Barsillais, der von den Töchtern Barsillais, des Gileaditers, eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war.62Diese suchten ihr Geschlechtsregister, und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen.63Und der Statthalter sagte ihnen, daß sie nicht vom Hochheiligen essen dürften, bis ein Priester für die Urim und die Thummim [seinen Dienst] antreten würde.64Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42360,65ohne ihre Knechte und ihre Mägde; deren Zahl betrug 7337; und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen.66Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere,67an Kamelen 435, und 6720 Esel.68Und als sie zum Haus des HERRN nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner [früheren] Stätte wieder aufbauen könnte;69und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61000 Gold-Dareiken und 5000 Silberminen und 100 Priestergewänder.70Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.