Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Partea lui Simeon1A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.
2Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada,
3Haţar-Şual, Bala, Aţem,
4Eltolad, Betul, Horma,
5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,
6Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor;
7Ain, Rimon, Eter şi Aşan, patru cetăţi şi satele lor;
8şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi.
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
9Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.Partea lui Zabulon10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon, după familiile lor.
11Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala şi atingea Dabeşet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului.
12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat şi suia la Iafia.
13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon şi se întorcea până la Nea.
14Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton şi ieşea la valea Iiftah-El.
15Cuprindea: Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
16Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.Partea lui Isahar17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
19Hafaraim, Şion, Anaharat,
20Rabit, Chişion, Abeţ,
21Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;
22atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş şi ieşea la Iordan; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
23Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.Partea lui Aşer24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.
25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf,
26Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat;
27apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El, la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre Cabul, la stânga,
28şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel mare.
29Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului şi spre Hosa şi ieşea la mare prin ţinutul Aczib.
30Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor.
31Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.Partea lui Neftali32A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor.
33Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum, şi ieşea la Iordan.
34Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre miazăzi, de Aşer, înspre apus, şi de Iuda; înspre răsărit era Iordanul.
35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret,
36Adama, Rama, Haţor,
37Chedeş, Edrei, En-Haţor,
38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş; nouăsprezece cetăţi şi satele lor.
39Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.Partea lui Dan40A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.
41Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
42Şaalabin, Aialon, Iitla,
43Elon, Timnata, Ecron,
44Elteche, Ghibeton, Baalat,
45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo.
47Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan.
48Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.Partea lui Iosua49După ce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor.
50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, pe muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo.
51Acestea sunt moştenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa Cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Erbteile der sechs weiteren Stämme: Simeons Erbteil1Danach fiel das zweite Los auf Simeon, für den Stamm der Söhne Simeons, nach ihren Geschlechtern, und ihr Erbteil befand sich inmitten des Erbteils der Söhne Judas.2Und ihnen wurde als ihr Erbbesitz zuteil: Beerscheba, Scheba, Molada,3Hazar-Schual, Bala, Ezem,4El-Tolad, Betul und Horma,5Ziklag, Beth-Hammarkabot, Hazar-Susa,6Beth-Lebaot und Scharuchen. Das sind 13 Städte und ihre Dörfer.7Ain, Rimmon, Eter und Asan. Das sind 4 Städte und ihre Dörfer.8Dazu alle Dörfer, die um diese Städte liegen bis nach Baalat-Beer, das ist Süd-Rama. Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern.9Von dem Anteil der Söhne Judas war das Erbteil der Söhne Simeons genommen; weil das Erbteil der Söhne Judas für sie zu groß war, darum erhielten die Söhne Simeons ihr Erbteil mitten in deren Erbbesitz.Sebulons Erbteil10Und das dritte Los fiel auf die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern. Und das Gebiet ihres Erbteils erstreckte sich bis nach Sarid.11Und seine Grenze geht hinauf westwärts, und zwar nach Marala, berührt Dabbaset und stößt an den Bach, der vor Jokneam fließt,12und sie wendet sich von Sarid ostwärts, gegen Sonnenaufgang, gegen das Gebiet Kislot-Tabor, und kommt hinaus nach Dabrat und geht hinauf nach Japhia.13Und von dort geht sie ostwärts, gegen Sonnenaufgang nach Gat-Hepher und nach Et-Kazin und kommt nach Rimmon-Metoar, gegen Nea hin.14Und die Grenze wendet sich um dasselbe herum nördlich gegen Hannaton, und sie endet im Tal Jephta-El,15mit Kattat, Nahalal, Simron, Jideala und Bethlehem. Das sind 12 Städte und ihre Dörfer.16Das ist das Erbteil der Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer.Issaschars Erbteil17Das vierte Los fiel auf Issaschar, auf die Söhne Issaschars nach ihren Geschlechtern.18Und ihr Gebiet umfasste Jesreel, Kessulot, Schunem,19Hapharaim, Schion, Anaharat,20Rabbit, Kisjon, Ebez,21Remet, En-Gannim, En-Hadda, Beth-Pazez.22Und die Grenze berührt Tabor, Sahazim, Beth-Schemesch; und ihr Ende bildet der Jordan. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer.23Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Issaschars nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.Assers Erbteil24Und das fünfte Los fiel auf den Stamm der Söhne Assers nach ihren Geschlechtern,25und ihr Gebiet umfasste Helkat, Hali, Beten, Achschaph,26Alammelech, Amead, Miseal und stößt an den Karmel gegen Westen und an den Sihor-Libnat;27und [die Grenze] wendet sich gegen Sonnenaufgang, nach Beth-Dagon und stößt an Sebulon und an das Tal Jephta-El, gegen Norden, Beth-Emek und Nehiel, und kommt hinaus nach Kabul, zur Linken;28und Ebron, Rechob, Hammon und Kana, bis an die große [Stadt] Zidon.29Und die Grenze wendet sich nach Rama und bis zu der festen Stadt Tyrus, und biegt um nach Hosa und geht hinaus an das Meer, an den Landstrich Achsib;30und Umma, Aphek und Rechob. Das sind 22 Städte und ihre Dörfer.31Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Assers nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer.Naphtalis Erbteil32Das sechste Los fiel auf die Söhne Naphtalis, auf die Söhne Naphtalis nach ihren Geschlechtern.33Und ihre Grenze verläuft von Heleph, von der Terebinthe bei Zaanannim, und von Adami-Nekeb und Jabneel bis nach Lakkum, und ihr Ende bildet der Jordan;34und die Grenze wendet sich westwärts gegen Asnot-Tabor und geht von dort bis Hukkok und stößt an Sebulon gegen Süden und an Asser gegen Westen und an Juda am Jordan gegen Sonnenaufgang.35Und feste Städte waren: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,36Adama, Rama, Hazor,37Kedesch, Edrei, En-Hazor,38Jireon, Migdal-El, Horem, Beth-Anat und Beth-Schemesch. Das sind 19 Städte und ihre Dörfer.39Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Naphtalis nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.Dans Erbteil40Das siebte Los fiel auf den Stamm der Söhne Dans nach ihren Geschlechtern.41Und das Gebiet ihres Erbteils umfasste: Zorea, Estaol, Ir-Schemesch,42Schaalabbin, Ajalon, Jitla,43Elon, Timnata, Ekron,44Elteke, Gibbeton, Baalat,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,46Me-Jarkon, Rakkon, samt dem Gebiet gegen Japho hin.47Und das Gebiet der Söhne Dans dehnte sich von dort noch weiter aus. Denn die Söhne Dans zogen hinauf und kämpften gegen Leschem und eroberten und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und nahmen es in Besitz und wohnten darin; und sie gaben Lesem den Namen Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan.48Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Dans nach ihren Geschlechtern; diese Städte und ihre Dörfer.Die Stadt Timnat-Serach wird Josuas Erbteil49Als sie nun das Land nach seinen Grenzen ganz verteilt hatten, da gaben die Söhne Israels Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil in ihrer Mitte;50nach dem Befehl des HERRN gaben sie ihm die Stadt, die er sich erbat, nämlich Timnat-Serach im Bergland Ephraim; und er baute die Stadt und wohnte darin.51Das sind die Erbteile, die Eleasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Familienhäupter aus den Stämmen der Söhne Israels durch das Los austeilten in Silo vor dem HERRN, vor dem Eingang der Stiftshütte; und sie vollendeten so die Verteilung des Landes.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.