Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Ţinutul seminţiei lui Iuda1Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustiul Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.
2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.
3Ieşea spre miazăzi de suişul Acrabim, trecea prin Ţin şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar şi se întorcea la Carcaa;
4trecea apoi prin Aţmon, mergea până la pârâul Egiptului şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.
5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.
Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului,
6suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba şi se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş şi mergea până la En-Roguel.
8Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, şi la capătul văii refaimiţilor la miazănoapte.
9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.
10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Şemeş şi trecea prin Timna.
11Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare.
12Hotarul de apus era Marea cea Mare şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Caleb ia Hebronul şi Debirul13Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.
14Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Şeşai, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac.
15De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
16Caleb a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua îi voi da de nevastă pe fiica mea, Acsa.”
17Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Acsa.
18După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?”
19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
20Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Cetăţile din ţinutul lui Iuda21Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur,
22China, Dimona, Adada,
23Chedeş, Haţor, Itnan,
24Zif, Telem, Bealot,
25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor,
26Amam, Şema, Molada,
27Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet,
28Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,
29Baala, Iim, Aţem,
30Eltolad, Chesil, Horma,
31Ţiclag, Madmana, Sansana,
32Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.
33În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna,
34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor.
37Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,
38Dilean, Miţpe, Iocteel,
39Lachis, Boţcat, Eglon,
40Cabon, Lahmas, Chitliş,
41Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
42Libna, Eter, Aşan,
43Iiftah, Aşna, Neţib,
44Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor.
45Ecron, cetăţile şi satele lui;
46de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor,
47Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului şi la Marea cea Mare, care slujeşte ca hotar.
48Pe munte: Şamir, Iatir, Soco,
49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50Anab, Eştemo, Anim,
51Gosen, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor.
52Arab, Duma, Eşean,
53Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor.
55Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57Cain, Ghibeea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
59Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.
60Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor.
61În pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca,
62Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.
63Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Das Erbteil des Stammes Juda1Und das Los des Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern lag an der Grenze von Edom, der Wüste Zin, nach Süden, am südlichsten Ende.2Und ihre südliche Grenze beginnt am Ende des Salzmeeres, bei der Zunge, die nach Süden reicht,3und sie erstreckt sich gegen Süden zum Skorpionensteig und hinüber nach Zin und wieder gegen Süden nach Kadesch-Barnea hinauf und nach Hezron hin und nach Adar hinauf und wendet sich nach Karka;4dann geht sie hinüber nach Azmon und hinaus an den Bach Ägyptens, so daß das Meer das Ende der Grenze bildet. Das sei eure südliche Grenze!5Und die östliche Grenze ist das Salzmeer bis zur Mündung des Jordan. Die Grenze an der Nordseite aber beginnt bei der Zunge des Meeres an der Mündung des Jordan6und geht hinauf nach Beth-Hogla und zieht sich hinüber gegen Norden nach Beth-Arava; und die Grenze steigt hinauf zum Stein Bohans,7des Sohnes Rubens, und die Grenze steigt hinauf von dem Tal Achor nach Debir und wendet sich nördlich nach Gilgal, gegenüber Maale-Adummim, das südlich an dem Bach liegt. Danach geht die Grenze zu dem Wasser En-Schemesch und erstreckt sich nach En-Rogel,8und die Grenze geht danach hinauf zum Tal des Sohnes Hinnoms, zum Bergrücken der Jebusiter gegen Süden, das ist Jerusalem; und sie geht hinauf zur Spitze des Berges, der westlich vor dem Tal Hinnom liegt und nördlich an das Ende des Tales Rephaim stößt.9Danach wendet sich die Grenze von der Spitze desselben Berges hin zu der Quelle des Wassers Nephtoach und gelangt zu den Städten des Berglandes Ephron und wendet sich nach Baala, das ist Kirjat-Jearim.10Und die Grenze wendet sich herum von Baala gegen Westen zum Bergland Seir und geht hinüber nach dem nördlichen Bergrücken Jearim, das ist Kesalon, und kommt herab nach Beth-Schemesch und geht nach Timna;11sodann läuft die Grenze weiter nördlich bis zum Bergrücken von Ekron und neigt sich nach Sikron und geht über den Berg Baala und gelangt nach Jabneel, so daß das Meer das Ende dieser Grenze bildet.12Und die Westgrenze ist das große Meer und seine Küste. Das ist die Grenze der Söhne Judas, nach ihren Geschlechtern, ringsum.13Und Kaleb, dem Sohn des Jephunne, gab er ein Teil unter den Söhnen Judas nach dem Befehl des HERRN an Josua, nämlich die Stadt Arbas, des Vaters Enaks, das ist Hebron.14Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sesai, Achiman und Talmai, die Enakskinder,15und er zog von dort hinauf zu den Einwohnern von Debir. Debir aber hieß zuvor Kirjat-Sepher.16Und Kaleb sprach: Wer Kirjat-Sepher schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben!17Da eroberte es Otniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs; und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau.18Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr: Was willst du?19Sie sprach: Gib mir einen Segen! Denn du hast mir ein Südland gegeben; so gib mir auch Wasserquellen! Da gab er ihr die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen.20Das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern.21Und die äußersten Städte des Stammes der Söhne Judas, gegen die Grenze der Edomiter im Süden, waren diese: Kabzeel, Eder, Jagur,22Kina, Dimona, Adada,23Kedesch, Hazor, Jitnan,24Siph, Telem, Bealot,25Hazor-Hadatta, Keriot-Hezron, welches Hazor ist,26Amam, Sema, Molada,27Hazar-Gadda, Hesmon, Beth-Pelet,28Hazar-Schual, Beerscheba, Bisjot-Ja,29Baala, Ijim, Ezem,30El-Tolad, Kesil, Horma,31Ziklag, Madmanna, Sansanna,32Lebaot, Silhim, Ain und Rimmon. Das sind 29 Städte und ihre Dörfer.33In der Schephela aber waren Estaol, Zorea, Asna,34Sanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam,35Jarmut, Adullam, Socho, Aseka,36Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim; das sind 14 Städte und ihre Dörfer.37Zenan, Hadasa, Migdal-Gad,38Dilean, Mizpe, Jokteel,39Lachis, Bozkat, Eglon,40Kabbon, Lachmas, Kitlis,41Gederot, Beth-Dagon, Naama, Makkeda. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer.42Libna, Eter, Asan,43Jiphtach, Asna, Nezib,44Kehila, Achsib, Marescha. Das sind 9 Städte und ihre Dörfer.45Ekron mit seinen Tochterstädten und Dörfern.46Von Ekron und bis an das Meer alles, was an Asdod grenzt und ihre Dörfer:47Asdod mit seinen Tochterstädten und Dörfern, Gaza mit seinen Tochterstädten und Dörfern, bis an den Bach Ägyptens, und das große Meer und die Küste.48Im Bergland aber waren Schamir, Jattir, Socho,49Danna, Kirjat-Sanna, das ist Debir,50Anab, Estemo, Anim,51Gosen, Holon, Gilo. Das sind 11 Städte und ihre Dörfer.52Arab, Duma, Esean,53Janum, Beth-Tappuach, Apheka,54Humta, Kirjat-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind 9 Städte und ihre Dörfer.55Maon, Karmel, Siph, Juta,56Jesreel, Jokdeam, Sanoach,57Kain, Gibea, Timna. Das sind 10 Städte und ihre Dörfer.58Halchul, Beth-Zur, Gedor,59Maarat, Beth-Anot und Eltekon. Das sind 6 Städte und ihre Dörfer.60Kirjat-Baal, das ist Kirjat-Jearim, und Rabba. Das sind 2 Städte und ihre Dörfer.61In der Wüste aber waren Beth-Arava, Middin, Sechacha,62Nibsan und Ir-Hamelach und En-Gedi. Das sind 6 Städte und ihre Dörfer.63Die Söhne Judas aber konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. So blieben die Jebusiter mit den Söhnen Judas in Jerusalem wohnen bis zu diesem Tag.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.