Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Împăraţii biruiţi1Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit:
2pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, şi, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
3de la câmpie până la Marea Chineret la răsărit şi până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga.
4Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei.
5Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.
6Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui Manase.Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan7Iată împăraţii pe care i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei,
8pe munte, în vale, în câmpie, pe costişe, în pustiu şi în partea de miazăzi, ţara hetiţilor, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor.
9Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lângă Betel, unul;
10împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;
11împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul;
12împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;
13împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul;
14împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul;
15împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;
16împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul;
17împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul;
18împăratul Afecului, unul; împăratul Laşaronului, unul;
19împăratul Madonului, unul; împăratul Haţorului, unul;
20împăratul Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul;
21împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul;
22împăratul din Chedeş, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul;
23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; împăratul Goiimului, lângă Ghilgal, unul;
24împăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die besiegten Könige1Und dies sind die Könige des Landes, welche die Söhne Israels schlugen und deren Land sie einnahmen jenseits des Jordan, gegen Osten, vom Arnonfluss an bis zum Berg Hermon, und die ganze Arava gegen Osten:2Sihon, der König der Amoriter, der in Hesbon wohnte und von Aroer an herrschte, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und über die Mitte des Tales und über das halbe Gilead und bis an den Jabbokfluss, der die Grenze der Ammoniter ist,3und über die Ebene bis an den See Genezareth gegen Osten und bis an das Meer der Arava, nämlich das Salzmeer, gegen Osten, nach Beth-Jesimot hin; und gegen Süden unterhalb der Abhänge des Pisga.4Dann das Gebiet Ogs, des Königs von Baschan, von dem Überrest der Rephaiter, der in Astarot und Edrei wohnte,5und der über den Berg Hermon und über Salcha und über ganz Baschan herrschte, bis an die Grenze der Geschuriter und Maachiter, und über das halbe Gilead, bis zum Gebiet Sihons, des Königs von Hesbon.6Mose, der Knecht des HERRN, und die Söhne Israels schlugen sie. Und Mose, der Knecht des HERRN, gab sie den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Besitz.7Und dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Söhne Israels diesseits des Jordan schlugen, gegen Westen, von Baal-Gad an im Tal des Libanon bis zu dem kahlen Gebirge, das sich gegen Seir erhebt. Und Josua gab es den Stämmen Israels zum Besitz, jedem seinen Teil,8im Bergland, in der Schephela, in der Arava, an den Abhängen, in der Wüste und im Negev, die Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter:9Der König von Jericho; der König von Ai, das bei Bethel liegt;10der König von Jerusalem; der König von Hebron;11der König von Jarmut; der König von Lachis;12der König von Eglon; der König von Geser;13der König von Debir; der König von Geder;14der König von Horma; der König von Arad;15der König von Libna; der König von Adullam;16der König von Makkeda; der König von Bethel;17der König von Tappuach; der König von Hepher;18der König von Aphek; der König von Lascharon;19der König von Madon; der König von Hazor;20der König von Simron-Meron; der König von Achschaph;21der König von Taanach; der König von Megiddo;22der König von Kedesch; der König von Jokneam am Karmel;23der König von Dor, im Hügelland von Dor; der König von Gojim in Gilgal;24der König von Tirza. Zusammen waren es 31 Könige.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.