Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Preoţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete1Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
2Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
3David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.
4Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
5I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor.
Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar.
7Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
11al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania;
12al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;
14al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
15al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ;
16al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.Căpeteniile leviţilor20Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. – Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
21din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
22Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
23Fiii lui Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.
24Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. –
26Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
27Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
28Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii;
29din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.
Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
31Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die 24 Priesterklassen1Folgendes sind die Abteilungen der Söhne Aarons: Die Söhne Aarons waren: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar.2Aber Nadab und Abihu starben vor dem Angesicht ihres Vaters, und sie hatten keine Söhne; und Eleasar und Itamar wurden Priester.3Und David teilte sie, zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleasars und mit Achimelech von den Söhnen Itamars, entsprechend ihren Ämtern in ihre Dienste ein.4Es fand sich aber, daß die Söhne Eleasars an Familienhäuptern zahlreicher waren als die Söhne Itamars. Daher teilte man sie so ein, daß 16 Familienhäupter auf die Söhne Eleasars und 8 auf die Söhne Itamars kamen.5Und zwar teilte man sie durchs Los ein, die einen wie die anderen, denn es gab sowohl unter den Söhnen Eleasars als auch unter den Söhnen Itamars »Oberste des Heiligtums« und »Oberste vor Gott«.6Und Schemaja, der Sohn Nathaneels, der Schreiber aus den Leviten, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Obersten und Zadoks, des Priesters, und Achimelechs, des Sohnes von Abjatar, und in Gegenwart der Familienhäupter unter den Priestern und Leviten; je ein Vaterhaus wurde ausgelost von Eleasar und je eines wurde ausgelost von Itamar.7Und das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja,8das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim,9das fünfte auf Malchija, das sechste auf Mijamin,10das siebte auf Hakkoz, das achte auf Abija,11das neunte auf Jeschua, das zehnte auf Schechanja,12das elfte auf Eljaschib, das zwölfte auf Jakim,13das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschebab,14das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer,15das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Happizez,16das neunzehnte auf Petachja, das zwanzigste auf Jecheskel,17das einundzwanzigste auf Jachin, das zweiundzwanzigste auf Gamul,18das dreiundzwanzigste auf Delaja, das vierundzwanzigste auf Maasja.19Das ist die Reihenfolge ihres Dienstes, nach der sie in das Haus des HERRN zu gehen hatten nach ihrer Ordnung, [gegeben] durch ihren Vater Aaron, wie es ihm der HERR, der Gott Israels, geboten hatte.Die Häupter der Levitenklassen20Und was die übrigen Söhne Levis betrifft, [so waren ihre Abteilungen]: von den Söhnen Amrams: Schubael. Von den Söhnen Schubaels: Jechdeja.21Von Rechabja, von den Söhnen Rechabjas: Jischija, das Oberhaupt.22Von den Jizharitern: Selomot. Von den Söhnen Selomots: Jachat.23Und die Söhne [Hebrons]: Jerija, [das Oberhaupt]; Amarja, der zweite; Jahasiel, der dritte; Jekameam, der vierte.24Die Söhne Ussiels: Micha. Von den Söhnen Michas: Samir.25Der Bruder Michas war Jischija. Von den Söhnen Jischijas: Sacharja.26Die Söhne Meraris waren: Machli und Muschi, [und] die Söhne Jaasijas, seines Sohnes.27Die Söhne Meraris von Jaasija, seinem Sohn, waren: Soham, Sakkur und Ibri.28Von Machli: Eleasar; und dieser hatte keine Söhne;29von Kis: unter den Söhnen des Kis war Jerachmeel.30Die Söhne Muschis: Machli, Eder und Jerimot. Das sind die Söhne der Leviten nach ihren Vaterhäusern.31Und auch sie warfen Lose gleichwie ihre Brüder, die Söhne Aarons, vor dem König David und vor Zadok und Achimelech und vor den Familienhäuptern der Priester und Leviten, und zwar die Familienhäupter ganz gleich wie ihre jüngeren Brüder.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.