Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

David împărat1Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
2Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: „Tu vei paşte pe poporul Meu, Israel, şi tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel.”
3Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel.
4David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiţii, locuitorii ţării.
5Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
6David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie şi domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi, şi a ajuns căpetenie.
7David s-a aşezat în cetăţuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.
8Au făcut zid împrejurul cetăţii, de la Milo de jur împrejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.
9David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.Vitejii lui David10Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David şi care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel.
11Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.
12După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici.
13El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea filistenilor.
14S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.
15Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor.
16David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem.
17David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
18Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
19El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
20Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât; şi i-a mers faima între cei trei.
21El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea şi a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi;
22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.
23El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu ea.
24Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.
25Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
26Vitejii oştirii:
Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;
27Şamot din Haror; Heleţ din Palon;
28Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot;
29Sibecai, huşatitul; Ilai din Ahoah;
30Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;
32Hurai din Nahale-Gaaş; Abiel, din Araba;
33Azmavet din Baharum; Eliahba din Şaalbon;
34Bene-Haşem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar;
35Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur;
36Hefer din Mechera; Ahia din Palon;
37Heţro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;
38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
39Ţelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;
40Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
41Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai;
42Adina, fiul lui Şiza, rubenitul, căpetenia rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el;
43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni;
44Ozia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer;
45Iediael, fiul lui Şimri; Ioha, fratele său, tiţitul;
46Eliel din Mahavim; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul;
47Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

David wird König über Israel und erobert Jerusalem1Und ganz Israel versammelte sich zu David nach Hebron und sprach: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch!2Schon früher, als Saul noch König war, schon damals warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der HERR, dein Gott, hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel!3Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und David machte in Hebron einen Bund mit ihnen vor dem HERRN. Und sie salbten David zum König über Israel, nach dem Wort des HERRN durch Samuel.4Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus; denn die Jebusiter wohnten dort im Land.5Und die Bürger von Jebus sprachen zu David: Du wirst hier nicht hereinkommen! David aber eroberte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids.6Denn David sprach: Wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein! Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann.7David aber wohnte in der Burg; daher nennt man sie die Stadt Davids.8Und er baute die Stadt, vom Millo an ringsum, während Joab die übrige Stadt wiederherstellte.9Und David wurde immer mächtiger, und der HERR der Heerscharen war mit ihm.Die Helden Davids10Und dies sind die Obersten von Davids Helden, die ihm mit ganz Israel kräftig beistanden bei seiner Erhebung zur Königswürde, als man ihn zum König machte nach dem Wort des HERRN über Israel.11Dies ist die Zahl der Helden Davids: Jasobeam, der Sohn Hachmonis, das Haupt der Wagenkämpfer. Dieser erhob seinen Speer gegen dreihundert, die auf einmal erschlagen wurden.12Nach ihm war Eleasar, der Sohn Dodos, der Achochiter; der war unter den drei Helden.13Er war auch mit David bei Pas-Dammim, als die Philister sich dort zum Kampf versammelt hatten. Nun war dort ein Ackerstück, auf dem Gerste stand. Und das Volk floh vor den Philistern.14Da traten die beiden mitten auf das Ackerstück und verteidigten es und schlugen die Philister. Und der HERR gab einen großen Sieg.15Und drei von den 30 Obersten zogen zum Felsen hinab, zu David in die Höhle Adullam, als das Heer der Philister im Tal Rephaim lagerte.16David aber war damals auf der Berghöhe; und eine Besatzung der Philister war damals in Bethlehem.17Und David hatte ein Gelüste und sprach: Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen unter dem Tor von Bethlehem?18Da brachen die drei durch das Lager der Philister und schöpften Wasser aus dem Brunnen unter dem Tor von Bethlehem und brachten es David. David aber wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den HERRN aus und sprach:19Das lasse mein Gott ferne von mir sein, daß ich so etwas tue! Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, [die] unter Einsatz ihres Lebens [hingegangen sind]? Denn unter Einsatz ihres Lebens haben sie es hergebracht! Darum wollte er es nicht trinken. Das taten diese drei Helden.20Und Abisai, der Bruder Joabs, war der Vornehmste unter den Dreien. Der erhob auch seinen Speer und erschlug dreihundert. Und er war berühmt unter den Dreien.21Unter diesen Dreien der zweiten Ordnung war er der geehrteste und war ihr Oberster. Aber an jene [ersten] Drei reichte er nicht heran.22Benaja, der Sohn Jojadas, war der Sohn eines tapferen Mannes, groß an Taten, von Kabzeel; dieser erschlug die zwei starken Helden von Moab; und er ging hinab und erschlug einen Löwen mitten in einer Grube zur Schneezeit.23Er erschlug auch einen ägyptischen Mann, der war 5 Ellen lang und hatte einen Speer in der Hand, wie ein Weberbaum; und er ging mit einem Stecken zu ihm hinab und riss ihm den Speer aus der Hand und tötete ihn mit seinem eigenen Speer.24Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den drei Helden.25Siehe, er war der geehrteste unter den Dreißig; aber an die [ersten] Drei reichte er nicht heran. Und David setzte ihn über seine Leibwache.26Die starken Kriegshelden aber sind diese: Asahel, der Bruder Joabs; Elchanan, der Sohn Dodos, von Bethlehem;27Sammot, der Haroriter; Helez, der Peloniter;28Ira, der Sohn Ikkeschs, der Tekoiter; Abieser, der Anatotiter;29Sibbechai, der Husatiter; Ilai, der Achochiter;30Macherai, der Netophatiter; Heled, der Sohn Baanas, der Netophatiter;31Ittai, der Sohn Ribais, aus Gibea der Kinder Benjamins; Benaja, der Piratoniter;32Hurai, aus den Tälern Gaaschs; Abiel, der Arabatiter;33Asmawet, der Baharumiter; Eljachba, der Saalboniter.34Die Söhne Haschems, des Gisoniters; Jonathan, der Sohn Sages, der Harariter;35Achiam, der Sohn Sachars, der Harariter; Eliphal, der Sohn Urs;36Hepher, der Mecheratiter; Achija, der Peloniter;37Hezro, der Karmeliter; Naarai, der Sohn Esbais;38Joel, der Bruder Nathans; Mibhar, der Sohn Hagris;39Zelek, der Ammoniter; Naherai, der Berotiter, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja.40Ira, der Jitriter; Gareb, der Jitriter;41Urija, der Hetiter; Sabad, der Sohn Achalais;42Adina, der Sohn Sisas, der Rubeniter, ein Hauptmann der Rubeniter, und mit ihm waren dreißig;43Hanan, der Sohn Maachas. Josaphat, der Mitniter;44Ussija, der Astrotiter; Sama und Jehiel, die Söhne Hotams, des Aroeriters;45Jediael, der Sohn Simris, und Joha, sein Bruder, der Tiziter;46Eliel, der Mahawiter; Jeribai und Josawja, die Söhne Elnaams; Jitma, der Moabiter;47Eliel, Obed, Jaasiel von Mezobaja.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.